Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna

Dla dobra wszystkich dzieci

Menu

Nasza oferta

BADANIA PSYCHOLOGICZNE, PEDAGOGICZNE, LOGOPEDYCZNE:

 • możliwości intelektualnych dzieci i młodzieży
 • dojrzałości szkolnej dziecka
 • przyczyn ogólnych trudności w uczeniu się, przyswajaniu materiału szkolnego
 • specyficznych trudności w pisaniu, czytaniu i matematyce
 • przyczyn problemów wychowawczych, zaburzeń zachowania i emocji
 • uzdolnień związanych z wyborem zawodu
 • trudności logopedycznych

DORADZTWO I KONSULTACJE DLA DZIECI I ICH RODZICÓW W SPRAWIE:

 • problemów wychowawczych
 • indywidualnych problemów rodzinnych i rówieśniczych
 • ukierunkowania drogi edukacyjnej i zawodowej uczniów z problemami zdrowotnymi oraz dla wszystkich zainteresowanych – poradnictwo w sprawie kształcenia ponadgimnazjalnego

DORADZTWO I KONSULTACJE DLA NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI, PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGÓW SZKOLNYCH:

 • konsultacje indywidualne
 • sieć współpracy dla pedagogów  szkolnych
 • sieć współpracy dla psychologów zajmujących się dzieckiem i rodziną

TERAPIA INDYWIDUALNA I GRUPOWA:

 • dzieci z deficytami i zaburzeniami rozwojowymi, zagrożonymi niepełnosprawnością od urodzenia do podjęcia nauki szkolnej
 • wczesne wspomaganie rozwoju
 • pedagogiczna: w tym indywidualne i grupowe zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz terapia specyficznych trudności w uczeniu się matematyki
 • logopedyczna i neurologopedyczna
 • psychoterapia
 • mediacja
 • zaburzeń emocjonalnych
 • rodzinna
 • EEG Biofeedback
 • grupowa i indywidualna nadpobudliwości psychoruchowej dzieci z podejrzeniem ADHD
 • grupowa dla dzieci z zaburzoną samooceną

EDUKACJA:

 • nauczycieli – poprzez prelekcje, organizowanie zajęć warsztatowych itp.
 • rodziców – w czasie zebrań na terenie szkół i przedszkoli, poprzez zajęcia warsztatowe realizowane w Poradni
 • uczniów – poprzez zajęcia warsztatowe prowadzone w szkołach
 • zajęcia Szkoły dla Rodziców i Wychowawców

W naszej ofercie szczególny nacisk kładziemy na:

 • udzielanie dzieciom i młodzieży z grup ryzyka pomocy psychologiczno-pedagogicznej (diagnozowanie przyczyn problemów, prowadzenie różnorodnych form terapii)
 • terapię zaburzeń rozwojowych i zaburzeń dysfunkcyjnych
 • wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny
 • wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły
 • wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności uczenia się

Propozycje zajęć w roku szkolnym 2017/2018

 1. Prowadzenie zajęć psychoterapii indywidualnej.
 2. Prowadzenie indywidualnych zajęć terapeutycznych (wspomagania rozwoju) dla dzieci najmłodszych – od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością do rozpoczęcia nauki w szkole.
 3. Prowadzenie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 4. Prowadzenie w szkołach i przedszkolach warsztatów z nauczycielami dotyczących metod pracy z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w nauce.
 5. Prowadzenie w szkołach i przedszkolach prelekcji i rad pedagogicznych dla nauczycieli.
 6. Prelekcje/szkolenia dla rodziców.
 7. Prowadzenie sieci współpracy dla pedagogów szkolnych.
 8. Prowadzenie sieci współpracy dla psychologów zajmujących się dzieckiem i rodziną.
 9. Realizowanie programów wspomagania szkół i placówek.

Wprowadzanie zmian i nowych propozycji w ofercie Poradni jest wynikiem obserwowanego zapotrzebowania na te formy pomocy ze strony pracowników naszej placówki. Zbieramy Państwa opinie, zgłaszane do nas problemy, analizujemy Państwa prośby i potrzeby i na ich podstawie modyfikujemy naszą ofertę.

Informacje o nas można także znaleźć w „Folderze Poradni” oraz w „Poradniku gimnazjalisty” wydawanym przez Powiat Myślenicki.