Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna

Dla dobra wszystkich dzieci

Menu

Do pobrania

Informacja z przedszkola do diagnozy gotowości szkolnejInformacja o dziecku z przedszkola – dostarcza osobiście do Poradni rodzicInformacja ze szkoły o uczniu/uczennicy – dostarcza do Poradni osobiście rodzic lub szkoła (dołączając wówczas do informacji wniosek rodzica o wyznaczenie terminu wizyty).Raport z ewaluacji zewnętrznej całościowej przeprowadzonej w Poradni w roku 2013.Wniosek o skierowanie dziecka na badanie do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Myślenicach w celu wydania opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się (dotyczy uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych).Wzór zaświadczenia lekarskiego w celu wydania dziecku opinii o potrzebie WWRDz Wzór zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka/ucznia, w celu wydania orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego/potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.Wzór zaświadczenia lekarskiego w celu wydania opinii o zindywidualizowanej ścieżce kształceniaWniosek o wyznaczenie terminu wizyty w poradni psychologiczno-pedagogicznej w Myślenicach